Algemene Voorwaarden

Welkom bij de Glasstech-website.

Als u deze website blijft bezoeken en gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacy beleid de relatie van Glasstech met u regelen met betrekking tot deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.

De term Glasstech of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website met de volgende statutaire zetel:

DB Imagineering bv
Postbus 182
5060 AD Oisterwijk
Nederland
BTW nummer: NL802546778B01
ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Nederland
Account No.: 43.18.29.993
IBAN Bank accountnummer: NL71ABNA0431829993
SWIFT/Bank Identificeer Code: ABNANL2A
Kamer van Koophandel Tilburg nr. 18038346

De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Noch wij, noch enige derde partij biedt enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd, die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en/ of een strafbaar feit zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Glasstech en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website. Of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links aantreffen naar andere websites die niet onder de controle van Glasstech vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten werken. Glasstech aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor het feit dat de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Auteursrechten

Deze website en de inhoud ervan is copyright van DB Imagineering bv - © Glasstech 2024. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden anders dan het volgende:

U mag afdrukken of downloads naar een lokale harde schijf maken voor alleen uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik

U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal